Contact Us

Prayag Divine Destination Trust

56 K/1, Airport Nagar,
Rajkamal Society,Mundera Chungi,
Allahabad Uttar Pradesh-211011

: +91- 9140170313 or 9455425229

divinekumbhmela@gmail.com,
service@divinekumbhmela.com

MAP

Contact Us